ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Λάμπα

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΠΑΡΟΧΟ;

Συμπληρώστε την αίτηση και θα σας καλέσουμε εμείς!
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Έχετε απορίες; Σας απαντάμε!

Τώρα έχετε την δυνατότητα να πάρετε απάντηση σε όποια απορία και αν έχετε στις υπηρεσίες μας με ένα κλικ, είτε αυτό αφορά την επιχείρισης σας είτε το σπίτι σας! Συμπληρώστε το όνομα και το τηλέφωνο σας (σταθερό ή κινητό) και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει άμεσα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ
ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ

Έχετε απορίες; Σας απαντάμε!

Τώρα έχετε την δυνατότητα να πάρετε απάντηση σε όποια απορία και αν έχετε στις υπηρεσίες μας με ένα κλικ, είτε αυτό αφορά την επιχείρισης σας είτε το σπίτι σας! Συμπληρώστε το όνομα και το τηλέφωνο σας (σταθερό ή κινητό) και ένας εκπρόσωπός μας θα σας καλέσει άμεσα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση αλλαγής παρόχου είτε online, είτε τηλεφωνικά στο 211.1086.406, είτε συμπληρώνοντας την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατώντας εδώ, είτε συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση σε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα της ΚΕΝ.

Πρόκειται για μια εύκολη και καθόλου χρονοβόρα διαδικασία, τόσο για τα οικιακά πακέτα όσο και για τα εταιρικά και τη Μέση Τάση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μας στο 211.1086.406

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 211.1086.406

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Χαμηλής Τάσης:

 • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Σε περίπτωση μόνο έναντι λογαριασμού, ζητείται ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός για τον υπολογισμό της κατανάλωσης.
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου επικυρωμένη από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του χρήστη της εγκατάστασης, όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον αρμόδιο διαχειριστή, απαιτείται:

 • Αν ο νέος χρήστης είναι ενοικιαστής, αντίγραφο μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την μίσθωση του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Αν ο νέος χρήστης είναι ιδιοκτήτης, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου πελάτη για την κυριότητα του ακινήτου με γνήσιο υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την ΚΕΝ να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του πελάτη
 • Έντυπο ειδικής εξουσιοδότησης, σε περίπτωση αρχικής ενεργοποίησης/επαναλειτουργίας σύνδεσης μετά από διακοπή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πελάτες Μέσης Τάσης:

 • Αντίγραφα λογαριασμών του τελευταίου προμηθευτή, που αφορούν τουλάχιστον στους τελευταίους έξι (6) μήνες, με την σχετική εξοφλητική απόδειξη του τελευταίου λογαριασμού. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων που λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο ανά περίοδο (εποχιακά μεταβαλλόμενο προφίλ κατανάλωσης), οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί για όλο το έτος (π.χ. δύο (2) λογαριασμοί ανά εποχή).
 • Εξουσιοδότηση για την λήψη δεδομένων κατανάλωσης από ΔΕΔΔΗΕ
 • Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ή διαβατηρίου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης προς την ΚΕΝ να εκπροσωπεί τον πελάτη ενώπιον του αρμόδιου διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου
 • Έντυπο γενικής εξουσιοδότησης για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας προς τον προηγούμενο προμηθευτή
 • Υπεύθυνη δήλωση του περί μη οφειλής/εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών/ύπαρξη διακανονισμού

Απαιτούμενα νομιμοποιητικά για εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.:

 • Ισχύον καταστατικό
 • Πρόσφατη, εκδοθείσα τους τελευταίους δύο (2) μήνες, βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί ισχύουσας εκπροσώπησης
 • ΦΕΚ τροποποιήσεων του καταστατικού για τις ΕΠΕ και ΑΕ
 • ΦΕΚ εκλογής ΔΣ, συγκρότησής του σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας για τις ΑΕ

Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογράφεται από τρίτο πρόσωπο (άλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας), υπό την προϋπόθεση ότι τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό, για τη νομιμοποίηση του υπογράφοντος απαιτείται:

 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους εταίρους/ τον ή τους νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΟΕ, ΕΕ, IKE)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη νομίμως από τον ή τους νόμιμο/νόμιμους διαχειριστές που εκπροσωπούν την εταιρεία θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) (ΕΠΕ)
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (στο οποίο η εξουσία θα παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας για λογαριασμό της εταιρείας) ή εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής του από την αρμόδια αρχή (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή Αστυνομικό Τμήμα) ή ακριβές αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο εξουσιοδοτείται για την εν λόγω πράξη, υπογραφή κλπ. (ΑΕ).

Για τη μετάβαση από τον προηγούμενο πάροχο στην ΚΕΝ απαιτείται διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας από την ημέρα παραλαβής της αίτησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια εξολοκλήρου εμπορική συναλλαγή δεν θα υπάρξει διακοπή παροχής ρεύματος κατά τη διάρκειά της μετάβασης από τον έναν πάροχο στον άλλο.

Η μετάβαση στην ΚΕΝ δεν επιβαρύνει οικονομικά τον καταναλωτή (οικιακό ή εταιρικό).

Εάν υπάρξει βλάβη ή διακοπή της παροχής ρεύματος ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε τα τηλέφωνα επικοινωνίας ανά περιοχή εδώ.

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο λογαριασμό που θα λάβετε, ο οποίος ορίζεται ως τελικός-εκκαθαριστικός.

Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από το πακέτο των καταναλωτικών σας αναγκών. Συγκεκριμένα για τα πακέτα KEN for HOME – Γ1 & Γ1Ν, το ποσό της εγγύησης είναι 50 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS – Γ21 είναι 100 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS – Γ22 (8kVA έως 55 kVA) είναι 250 €, για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS – Γ22 (85 kVA έως 250 kVA) είναι 350 € και τέλος για Πακέτα ΚΕΝ for BUSINESS – Γ23 είναι 300 €.

Το ποσό της εγγύησης θα περιλαμβάνεται στον δεύτερο λογαριασμό που αποστέλλεται στον καταναλωτή και προβλέπεται έκπτωση 20% επί του ποσού της εγγύησης με την εμπρόθεσμη πληρωμή των πρώτων 12 λογαριασμών. Ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει εγγύηση στην περίπτωση που επιλέξει την εξόφληση των λογαριασμών του μέσω πάγιας εντολής. Στην περίπτωση αποχώρησης από την ΚΕΝ η εγγύηση επιστρέφεται με τη μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο (Τελικό) λογαριασμό που θα λάβετε.

Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση και θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (εγγραφή στο MyKEN), εφόσον το επιθυμείτε.

Ο καταναλωτής θα λαμβάνει μηνιαίο λογαριασμό που θα περιλαμβάνει τις ανταγωνιστικές ενεργειακές χρεώσεις της ΚΕΝ, καθώς και τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και λοιπές χρεώσεις λογαριασμού που είναι ίδιες σε κάθε πάροχο ενέργειας. Η ΚΕΝ πληροφορείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την κατανάλωση του πελάτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνοντας στον καταναλωτή τη δυνατότητα σχετικής ενημέρωσης κατόπιν αίτησης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον λογαριασμό σας κάνοντας εγγραφή στο MyKEN.

Πέραν των χρεώσεων της ΚΕΝ για την κατανάλωση ρεύματος, ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τον ΦΠΑ, καθώς και φόρους και εισφορές που ο καταναλωτής οφείλει να πληρώσει σε κάθε προμηθευτή και οι οποίοι αποδίδονται στο κράτος.

Η επιλογή της ΚΕΝ προσφέρει χαμηλότερες χρεώσεις, άψογη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένους συνεργάτες, επιβράβευση της συνέπειας με έκπτωση έως 15% και αξιόπιστη συνεργασία.

Η μετάβαση στην ΚΕΝ μεταφράζεται σε χαμηλότερες χρεώσεις και άψογη εξυπηρέτηση από έναν αξιόπιστο πάροχο ενέργειας.

Η ΚΕΝ έχει την υποχρέωση να παρέχει ενέργεια στον καταναλωτή για όλο το διάστημα της μεταξύ τους σύμβασης σε ανταγωνιστικές τιμές προσφέροντας παράλληλα άψογη εξυπηρέτηση.

Για να απαλλαγείτε από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπέρ του δήμου, για το ακίνητο στο οποίο διακόπτεται η ηλεκτροδότηση και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, αρκεί να υποβάλετε σχετική δήλωση στον οικείο δήμο, όπου θα ενημερωθείτε και για τους όρους της απαλλαγής (άρθρο 222, ν. 4555/2018 (Α’ 133/19-7-2018).

Θέλετε Φθηνό ρεύμα; Αποκτήστε το, με την Χαμηλότερη Τιμή της αγοράς.

Θέλετε ακόμα χαμηλότερο ρεύμα; Διαβάστε τις συμβουλές μας για εξοικονόμηση ενέργειας και κερδίστε ακόμα περισσότερο οικονομία στο ηλεκτρικό σας ρεύμα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα σας καλέσουμε άμεσα με μια εκπληκτική προσφορά

ΘΕΛΕΤΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ;

Αποκτήστε ΣΗΜΕΡΑ το φθηνότερο ρεύμα της Αγοράς!!

 

Αποκτήστε ΣΗΜΕΡΑ το φθηνότερο ρεύμα της Αγοράς!!

Ζητήστε να σας Καλέσουμε!!

Scroll to Top